วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

     จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. เข้าใจชนิดและสมบัติของเชื้อเพลิง 

 2. เข้าใจกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงวัสดุหล่อลื่น สารหล่อเย็นและน้ำมันไฮดรอลิกส์

 3. สามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นตามประเภทของเครื่องจักรกล 

 4. มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลามีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้สืบค้นเกี่ยวกับวิชาเชื้อเพลิงและ วัสดุหล่อลื่น   

    สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการกำเนิด จำแนกชนิดและสมบัติของเชื้อเพลิง 

 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่น สารหล่อเย็นและน้ำมันไฮดรอลิกส์ 

 3. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต และวิธีการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงวัสดุหล่อลื่น 

 4. แสดงความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นอุตสาหกรรม 

5. จำแนกวิธีการเก็บรักษาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นอุตสาหกรรม 

     คำอธิบายรายวิชา 

           ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด การจำแนกชนิดและสมบัติของเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงแก๊ส กระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิง การเลือกใช้และการเก็บรักษาเชื้อเพลิง วัสดุหล ่อลื่น สารหล ่อเย็นและน้ำมันไฮดรอลิกส์